جزئیات مطلب

تاریخ ایجاد:  1395/12/19 تعداد بازدید: 835 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: publicrelation2
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت اول

اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در نظر دارد به استناد مجوز هیأت مدیره  انجام امور ذیل را ا ز طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای  به بخش خصوصی واگذار نماید .بدینوسیله از اشخاص حقوقی ، واجد جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‌آید .

 شرایط شرکت در مناقصه: 

الف) موضوع مناقصه : کلیه عملیات مربوط به چاپ و بسته بندی تعداد5/000/000 برچسب  گواهی معاینه فنی خودروهای سبک برابر طرح و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه.

ب)مدت انجام خدمات: یک سال

پ) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: واحد دبیرخانه اتحادیه به آدرس : تهران ، بالاتر از میدان توحید،خیابان باقر خان شرقی  پلاک 23 تلفن 66909190 می‌باشد.

ت) شرایط دریافت اسناد مناقصه: ارائه شناسه ملی،کد اقتصادی، معرفی نامه معتبر و مهر شرکت واصل فیش واریزی به مبلغ 300/000ریال به حساب 4906998790 نزد بانک ملت شعبه سه راه باقر خان شرقی کد 67447 الزامی است.

ث) سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ 600/000/000
(ششصد میلیون ریال) به حساب جاری 0104894150006 نزد بانک ملی شعبه میدان جهاد کد 721 به نام اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور

ج) مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد:  تا پایان وقت اداری مورخه 1396/01/19

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و اتحادیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینههای درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

 

روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور

منبع:

- روزنامه کیهان مورخه 95/12/18

تصویر آگهی:

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد